Itt is megtalálsz minket ▼

info@proscenion.hu
06-30/424-9669
1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40.
https://www.facebook.com/proscenion
2019. június
H K Sze Cs P Szo V
27
2019. május 27. (hétfő) 9:00 – 10:15
Zártkörű előadás.
28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
2019. június 22. (szombat) 20:00 – 21:30
A Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus séta irodalmunk nagy utazóinak sírjait köti ...
2019. június 22. (szombat) 20:30 – 22:00
A Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus séta irodalmunk nagy utazóinak sírjait köti ...
2019. június 22. (szombat) 22:00 – 23:30
A Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett éjszakai sétán többek között Kossuth Lajos, Deák ...
2019. június 22. (szombat) 22:30 – június 22. (szombat) 24:00
A Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett éjszakai sétán többek között Kossuth Lajos, Deák ...
2019. június 22. (szombat) 23:00 – június 23. (vasárnap) 0:30
A Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett éjszakai sétán többek között Kossuth Lajos, Deák ...
23
2019. június 22. (szombat) 23:00 – június 23. (vasárnap) 0:30
A Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett éjszakai sétán többek között Kossuth Lajos, Deák ...
24 25 26 27 28 29 30

A Proscenion Drámaszínpad Egyesület
ALAPSZABÁLYA

Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése alapján létrehozták a PROSCENION DRÁMASZÍNPAD EGYESÜLETet.

A PROSCENION DRÁMASZÍNPAD EGYESÜLET 2010. január 29-i Közgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el:

I.

Az Egyesület adatai

 1. Az Egyesület neve: PROSCENION DRÁMASZÍNPAD EGYESÜLET
 2. Az Egyesület székhelye: 1126 Budapest, Kis János altábornagy utca 40. (ELTE)
  A központi ügyintézés helye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I/1a.
 3. Az Egyesület működési területe: Magyar Köztársaság területén, az Alkotmány keretei között

II.

Az Egyesület célja és feladatai

 1. Az Egyesület célja:
  Minél több helyre eljuttatni az egyesület által feldolgozott színpadi előadásokat. Ezáltal terjesztve és képviselve a kultúrát és a művészi értékeket.
  Színvonalas, gondolkodtató vagy éppen szórakoztató színdarabok feldolgozása és rendezése, valamint ezek bemutatása az Egyesület által alapítandó Színjátszó társulattal.
  Az Egyesület ezen szolgáltatásai kívülállók számára kedvezményesen vehetők igénybe; az igénybevétel díja a szükséges és igazolható adminisztációs (rezsi) költség erejéig terjedhet.
 2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
 3. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak másodlagos, a célok megvalósítását nem veszélyeztető mértékben végez.

III.

Az Egyesület tagsága

 1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint annak jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki (amely) elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint szükség esetén fizeti a tagdíjat.
  A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége dönt. Amennyiben az Elnökség a tag felvételét elutasítja, határozatát írásban köteles indokolni, ami ellen az elutasított belépő – 15 napon belül – jogorvoslatért az Egyesület Közgyűléséhez fordulhat. A Közgyűlés a jogorvoslati kérelemről az érkezést követő ülésén dönt.
  Az Egyesület tagjának jogai:
  • Az Egyesület tagja minden, a tagság szavazását igénylő döntés meghozatalánál szavazati joggal rendelkezik;
  • részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;
  • a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
  • felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni.
  • A tag választhat és választható – azzal a megszorítással, hogy képviselettel együtt járó tisztségre 18. év feletti életkorú tag választható;
  • indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
  • betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
  • a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
 2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint annak jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki (amely) az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs, tagdíjat nem kell fizetnie, de az általa vállalt támogatás megfizetésére köteles. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.
 3. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.
 4. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.

  Az Egyesület rendes tagjai kötelesek tagdíjat fizetni.
 5. A tagsági viszony megszűnik:
  • a tag halálával,
  • az Egyesület megszűnésével,
  • a tag kilépésével,
  • a tag kizárásával.
 6. Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül
  • azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha:
   • határidő tűzésével az Egyesület a tagdíjhátralék megfizetésére fölszólította és
   • a határidő eredménytelenül telt el, továbbá
   • a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat;
  • azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.
  A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.
  A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése alól.
  A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatának a címzett részéről történt átvételével.
 7. A szükség szerinti tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.

IV.

Az Egyesület szervezete

 1. Az Egyesület szervei:
  • Közgyűlés
  • Elnökség
 2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni – az átvételt igazolható módon /tértivevénnyel/ – legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes.
  A megismételt közgyűlés – a meghívóban közölt napirendi pontok tekintetében – a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha erre a körülményre (a távolmaradás következményeire) a tagokat a meghívóban figyelmeztették.
  A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.
 3. A Közgyűlést össze kell hívni:
  • ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
  • ha az Elnök rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
  • ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli.
 4. A Közgyűlés összehívása az elnök feladata.
 5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül, amennyiben az erre a körülményre történő figyelmeztetést a meghívó tartalmazta.
 6. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.
  A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.
 7. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  • az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása;
  • az Alapszabály elfogadása és módosítása;
  • tisztségviselők megválasztása;
  • tagdíj mértékének megállapítása;
  • az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
  • döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.
 8. A Közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
 9. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:
  • az Alapszabály elfogadásához, módosításához;
  • az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához.
 10. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani.
  A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
 11. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.
 12. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.
 13. Az Elnökség
  Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
  Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 3 elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.
  13.1. Az Elnökség 5 tagú, hivatalból tagja az Egyesület elnöke, aki – jelenléte esetén – az elnökség ülésein elnököl. Az elnök távollétében a korelnök elnökségi tag elnököl.
  13.1.1. Az elnökség további 4 tagját a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 5 éves időtartamra.
  13.2. Az Elnökség feladata és hatásköre:
  • tagsági viszony keletkezésével kapcsolatos eljárás;
  • a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;
  • az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;
  • az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának – amely az Alapszabállyal nem lehet ellentétes – megvitatása és elfogadása;
  • az Elnök éves beszámolójának elfogadása, ami az Elnökség tagjainak kétharmados többségével történik;
  • személyzeti munka irányítása;
  • tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
  • az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
  • minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.
  13.3. Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább hárman jelen vannak.
  13.4. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza.
 14. Az Egyesület tisztségviselői
  • Az Egyesület Elnöke
   Az Egyesület Elnökét a nagykorú, rendes tagok közül 5 (azaz öt) éves időtartamra a Közgyűlés választja; az Elnök tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.
   Az Elnök feladata és hatásköre:
   • az Egyesület tevékenységének irányítása;
   • a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
   • vezeti az Elnökség és a Közgyűlés üléseit - távolléte esetén vagy megbízásából az Elnökség 1 tagja helyettesíti;
   • döntés és intézkedés a Közgyűlés ülései közötti időszakban a hatáskörébe tartozó kérdésekben;
   • a Közgyűlés által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
   • kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
   • képviseli az Egyesületet;
   • intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
   • vezeti az ügyintéző apparátust;
   • irányítja az Egyesület gazdálkodását;
   • a bankszámla fölötti rendelkezés jogát gyakorolja az Elnökség bármelyik tagjával együttesen akként, hogy az első helyi aláíró mindig az Elnök;
   • gyakorolja a munkáltatói jogokat;
   • minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.
 15. A színjátszó társulat azon tagjai, akik nem az Egyesület tagjai az Egyesület szerves részét képezik, de nem teljes jogú tagjai a Közgyűlésnek. A Közgyűlések számukra is nyitottak, hozzászólhatnak, észrevételeiket jelezhetik, de szavazati joguk nincs.
  15.1. Ezen tagok a Közgyűlés határozata alapján, az Elnök jóváhagyásával részesülhetnek azokból a juttatásokból, amelyek az Egyesület rendes tagjait, az Egyesület céljával összhangban álló feladataik ellátása során megilletik.

V.

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

 1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnök állít össze. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnök jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.
 2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
  • az Egyesület megalakulásához szükséges kezdeti hozzájárulás;
  • magán és jogi személyek támogatásai;
  • az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevételek
  • egyéb bevételek;
  • tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg.
 3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.
 4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.
 5. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.

VI.

Az Egyesület megszűnése

 1. Az Egyesület megszűnik:
  • ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja,
  • ha feloszlatják,
  • ha más szervezettel egyesül,
  • ha megszűnését megállapítják.
  Az Egyesület közgyűlés általi megszűntetése esetén – a hitelezők kielégítése után megmaradó – vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve, az Elnökség jár el.
  A megszűnés egyéb eseteire az Egyesületi törvény 21. § (2) bekezdése az irányadó.

VII.

Vegyes és záró rendelkezések

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.

Az Egyesület jelen Alapszabályát a 2010. január 29-i Közgyűlés fogadta el.